มาใหม่

 

ดำเนินการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้หลักสูตรยังเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย โดยหลักสูตรจะเน้นที่ความเป็นมืออาชีพของผู้สอนและให้ผู้เรียนที่จบออกมาเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง

สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล

เหมาะกับผู้ที่...
  • • มีความสนใจในงานวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอล
  • • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์ และชอบงานด้านการผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์
  • • มีความกล้าแสดงออก

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่

เหมาะกับผู้ที่...
  • • มีความสนใจด้านงานการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่
  • • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิตอล

ข่าวสารคณะนิเทศศาสตร์

ถ่ายทำรายการ SME มืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตอน Clean Farm ฟาร์มผักเดลิเวอรี่ สามารถติดตามผลงานได้ทางทรูวิชั่น ช่อง 49 วันอาทิตย์ เวลา 12:00-13:00 น.

#เรียนรู้จริงปฏิบัติจริงอย่างมืออาชีพ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ สอนให้คุณเป็นมืออาชีพ เราพร้อมมอบประสบการณ์ตรงให้แก่คุณ รายการ SME มืออาชีพ โดยมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ตอน คลีนฟาร์ม ฟาร์มผ

เทคนิคการสอนและการควบคุมชั้นเรียนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

อาจารย์กฤษณ์กรวิชญ์ จันทขันธ์สกุล เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ “เทคนิคการสอนและการควบคุมชั้นเรียนแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์” โดยมีผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เข้าร่วมโครงการอบรมใ
อ่านข่าวทั้งหมด


ผลงานคณะนิเทศศาสตร์

ตัวอย่างศิษย์เก่า