ดำเนินการเรียนการสอนโดยอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้หลักสูตรยังเน้นให้นักศึกษาได้ลงมือปฎิบัติจริงกับอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย โดยหลักสูตรจะเน้นที่ความเป็นมืออาชีพของผู้สอนและให้ผู้เรียนที่จบออกมาเป็นมืออาชีพและมีมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในงานด้านนิเทศศาสตร์อย่างแท้จริง

สาขาวิชาวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิตอล

เหมาะกับผู้ที่...
  • • มีความสนใจในงานวิทยุ-โทรทัศน์ดิจิตอล
  • • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเขียนบทวิทยุ-โทรทัศน์ และชอบงานด้านการผลิตรายการวิทยุ-โทรทัศน์
  • • มีความกล้าแสดงออก

สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่

เหมาะกับผู้ที่...
  • • มีความสนใจด้านงานการสื่อสารการตลาดและสื่อใหม่
  • • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการนำการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาใช้ในการวางแผนการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิตอล

ข่าวสารคณะนิเทศศาสตร์

ละครเวทีนิเทศศาสตร์นอร์ทกรุงเทพ เรื่อง แก้วหน้าม้า 2018 เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว

ละครเวทีนิเทศศาสตร์นอร์ทกรุงเทพ เรื่อง แก้วหน้าม้า 2018 เปิดจำหน่ายบัตรแล้ว บัตรเข้าชม + เสื้อที่ระลึก + กระเป๋าที่ระลึก ราคา 229 บาท บัตรเข้าชม + เสื้อที่ระลึก ราคา 179 บาท บัตรเข้าชม + กระเป๋าที่ระล

กิจกรรม We care we share

กิจกรรม We care we share คณะนิเทศศาสตร์

ต้อนรับนักศึกษาใหม่

คณะนิเทศศาสตร์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ในวันปฐมนิเทศนักศึกษา

สัมมนาการ “คันฉ่อง ส่องบุพเพสันนิวาส”

คณะนิเทศศาสตร์จัดงานสัมมนาทางนิเทศศาสตร์เรื่อง “คันฉ่อง ส่องบุพเพสันนิวาส” ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องปาริชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต


ผลงานคณะนิเทศศาสตร์

ตัวอย่างศิษย์เก่า