คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้เปิดดำเนินการ การเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เพื่อสร้างบันฑิตในระดับปริญญาตรี โดยเปิดการรับนักศึกษาทีสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาศึกษาต่อในหลักสูตรเป็นระยะเวลา 2 ปี และนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาศึกษาต่อในหลักสูตร 4 ปี คณะบริหารธุรกิจเปิดทำการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ จำนวน 3 หลักสูตร 5 สาขาวิชาเอก ได้แก่ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเงิน และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนานาชาติ วิชาเอกการเงิน และวิชาเอกการจัดการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้จัดโครงสร้างในหลักสูตรต่างๆ ให้ทันสมัย มีความสอดคล้องเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง โดยคณะวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะพัฒนาผู้ที่ต้องการศึกษา ในคณะบริหารธุรกิจให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการหรือดำเนินธุรกิจได้จริง รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนมีความรับผิดชอบที่ดีต่อสังคม

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้การบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ เช่น การบัญชี การตลาด การจัดการ การเงิน และการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสังคม โดยคณาจารย์ที่มีความรู้และเอาใจใส่ต่อการพัฒนาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญา

เป็นเลิศทางธุรกิจ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

ปณิธาน

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำทางด้านการศึกษาสายบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม สู่สังคมและเพื่อการสร้างสรรผลงานที่มีคุณค่าต่อสังคม และการสนับสนุนวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

วิสัยทัศน์

สร้างความเป็นเลิศของบุคลากรและบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจ และชื่อเสียงของคณะสู่ระดับสากล

พันธกิจ

1. การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
2. การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
5. การสร้างระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ