คุณลักษณะของผู้เรียน

  • มีความถนัดและความสนใจการคำนวณ และการวิเคราะห์
  • มีความถนัดและความสนใจเศรษฐศาสตร์ มีการคิดที่เป็นระบบ
  • มีความถนัดและสนใจการลงทุน ชอบการติดตามข่าวสาร ข้อมูล และนำมาวิเคราะห์

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพด้านการเงินในหน่วยงานของบริษัทต่างๆ ทำงานในสถาบันการเงินและทำงานเป็นนักบริหารเงินของหน่วยงานต่างๆ