คุณลักษณะของผู้เรียน

  • ควรมีความถนัดและความสนใจตัวเลขและการคำนวณ รวมไปถึงการวิเคราะห์
  • มีความคิดที่เป็นระบบ มีความรู้ทางธุรกิจ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • ควรมีความสามารถในการเสนอความคิด การให้คำแนะนำและการเสนอรายงาน
  • ต้องมีความโปร่งใส และรักษาผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพเป็นนักบัญชีทั่วไป นักบัญชีโรงงาน นักบัญชีการเงิน นักบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร นักวิเคราะห์ รวมถึงสายงานต่างๆในสถาบันการเงิน ธนาคารพานิชย์ เป็นต้น

การส่งเสริมและพัฒนา พฤติกรรมและผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม

นักศึกษาสาขาการบัญชี ควรต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อให้การดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมเป็นปกติสุข สร้างสรรค์ และทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม นอกจากนั้นการใช้ความรู้และทักษะทางวิชาชีพบัญชี ต้องพึงระมัดระวังและคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  • มีความรู้และความเข้าใจในคุณค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ
  • มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถาบัน และสังคม
  • สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอย่างสร้างสรรค์ในสังคม
  • มีจิตสำนึกและพฤติกรรมที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อย่างมีคุณธรรม