หลักสูตรที่เปิดสอน

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรสำหรับนักศึกษา ปวส. (เทียบโอน) ทั้งภาคปกติ และภาคสมบท

คุณลักษณะของผู้เรียน

  • ควรมีความถนัดและความสนใจจิตวิทยาและมนุษยสัมพันธ์
  • มีจิตใจชอบให้บริการ
  • มีความสามารถในการให้บริการ ทำงานเป็นทีมได้ดี

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพเป็นนักขายมืออาชีพ นักการตลาด ทำงานด้านโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน