คุณลักษณะของผู้เรียน

  • มีความถนัดและความสนใจด้านทรัพยากรมนุษย์
  • มีความสามารถในการจัดการ ทำงานเป็นทีม วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆได้ดี และสามารถวางแผนกำหนดกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจรวมทั้งมีการควบคุมได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถในการบริหารโครงการรวมทั้งสามารถเป็นผู้ประกอบการเองได้

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพด้านทรัพยากรมนุษย์ การบริหารสำนักงาน จัดซื้อ นักวิเคราะห์งานต่างๆ ผู้จัดการ หรือผู้ประกอบการ