คุณลักษณะของผู้เรียน

  • ควรมีความถนัดและความสนใจในคอมพิวเตอร์ การคำนวณทั้งคณิตศาสตร์ สถิติ ชอบการวิเคราะห์
  • มีความตระหนักในเรื่องคุณภาพความปลอดภัยในการทำงานและเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

แนวทางการประกอบอาชีพ

สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวางแผนการผลิต ควบคุมการผลิตนักวิเคราะห์และออกแบบงานผลิต วางแผนและจัดการระบบความปลอดภัย วางแผนต้นทุนโลจิสติกส์ นักวิเคราะห์และบริหารข้อมูลสารสนเทศทางโลจิสติกส์ นักบริหารจัดการคลังกระจายสินค้า เป็นต้น