รับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

เปิดรับสมัครเรียนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปอ่านคุณสมบัติและรายละเอียดการรับสมัครเรียนของทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพได้ดังนี้ http://www.northbkk.ac.th/admit

รายละเอียดเอกสารการสมัครเรียน

โดยผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้

  1. ใบสมัครตามแบบของมหาวิทยาลัย 3 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
  3. สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ
  4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.) 3 ฉบับ
  5. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป