คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร คือ สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเงิน สาขาการจัดการ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์


คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้การบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสังคม โดยคณาจารย์ที่มีความรู้และเอาใจใส่ต่อการพัฒนาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

ปฏิทินกิจกรรม