คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เปิดดำเนินการสอนระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร คือ สาขาบัญชี สาขาการตลาด สาขาการเงิน สาขาการจัดการ และสาขาการจัดการโลจิสติกส์

       คณะบริหารธุรกิจ มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้การบริหารธุรกิจในด้านต่างๆ รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน และการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อสังคม โดยคณาจารย์ที่มีความรู้และเอาใจใส่ต่อการพัฒนาความรู้และการถ่ายทอดความรู้ทั้งด้านวิชาการ และด้านอื่นๆ แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ


   ข่าวประชาสัมพันธ์

ตรวจสอบผลการเรียนของภาคการศึกษา 1/2559

ให้นักศึกษาตรวจสอบผลการเรียนของภาคการศึกษาที่ผ่านมาได้แล้วในระบบออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามได้จากอาจารย์ที่ปรึกษา...

วิธีการดูตารางเรียนของนักศึกษาภาคสมทบ ที่จะเรียนช่วงที่ 2 ของภาคการศึกษาที่ 1

...

โครงการ Rice For Life ของทีมรากแก้ว มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมโครงการ" Rice for Life " ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ลงมือดำนาอินทรีย์ และใช้ความรู้จากห้องเรียนมาพัฒนาแผนการตลาดร่วมกับชุมชนบ้านทัพไทย ต.ท...

โครงการปลูกป่า เฉลิมพระเกียรติพระราชินีนาถ ครบ 81 พรรษา ณ ป่าชายเลนอำเภอคลองโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภาคสมทบวันอาทิตย์ พร้อมด้วยอาจารย์อภิชยา นิเวศน์ได้ร่วมกับศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน คลองโคลนได้ดำเนินการจัดทำ โค...

ศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม จังหวัดสมุทรสงคราม

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2557 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการภาคสมทบวันอาทิตย์ พร้อมด้วยอาจารย์อภิชยา นิเวศน์ได้ไปศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ จริยธรรมคุณธรรม จังหวั...
  View All