รายละเอียดการรับสมัคร
 

ทำไมต้องเรียนที่ ม.นอร์ทกรุงเทพ

 • ออกแบบอาชีพให้อนาคตได้ด้วยตนเอง
 • มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกคน(ทุนมหาวิทยาลัย หรือ ทุนกู้ยืมรัฐบาล)
 • สอนให้คุณเป็นมืออาชีพในทุกสาขาวิชา ด้วยอาจารย์ที่มีประสบการณ์
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเรียนพร้อม ห้องเรียนทันสมัยตามมาตรฐานสากล
 • อาจารย์มอบความห่วงใย พร้อมให้คำปรึกษา ดูแลใกล้ชิดตลอดจนจบการศึกษา

อนาคตดีๆรออยู่ที่นี่ : สมัครเรียนและสอบถามข้อมูล

 
สนใจเรียน ปริญญาตรี ภาคปกติ ปริญญาตรี ภาคสมทบ (วันอาทิตย์) ปริญญาโท ปริญญาเอก
 

ระดับปริญญาตรี

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
 2. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย สามารถปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัยและสังคม ไม่บกพร่องในศิลธรรมอันดี
 3. เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค โรคพิษสุราเรื้อรัง ติดยาเสพติด หรือโรคอื่นๆที่สังคมรังเกียจ
 4. มีผู้รับรองความประพฤติ และให้การสนับสนุนในด้านการเรียนตลอดหลักสูตร โดยมีภูมิลำเนาซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถติดต่อได้

ระดับปริญญาโท

 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้อง

ระดับปริญญาเอก

 1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
 2. มีความรู้ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
  • คะแนน TOFEL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน จากการสอบด้วยวิธี Paper-based test หรือ 173 คะแนน จากการสอบด้วยวิธี Computer-based test หรือ 173 คะแนน จากการสอบด้วยวิธี Interet-based test หรือ
  • คะแนน IESLTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 หรือ
  • คะแนนภาษาอังกฤษจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ เช่น TU-GET / CU-TEP เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษจากบัณฑิตวิทยาลัย
  • กรณีที่ไม่ถึงเกณฑ์ให้ลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มตามเกณฑ์ที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ
 4. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (รบ.) 3 ฉบับ
 5. สำเนาใบเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว (ถ้ามี) 3 ฉบับศูนย์รับสมัครนักศึกษา

สมัครเรียนออนไลน์

Facebook Fanpage

Line Official

สมัครที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษาทั่วประเทศ โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ได้จากด้านล่างนี้ สมัครเรียนง่ายๆ โดย
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
สมัครผ่าน Facebook Fanpage
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
โดยส่งข้อความถึงแฟนเพจ และแจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน

คลิกที่นี่เพื่อส่งข้อความ

สมัครผ่าน Line Official โดยแอดไลน์ไอดี @northbkk และแจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน

คลิกที่นี่เพื่อเพิ่มเพื่อนและพูดคุยศูนย์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท - เอก

 • ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ หมายเลขโทรศัพท์ 02-9727200 ต่อ 502

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

อ.สุวิมล   คงพรหม
โทร. 085-334-2322 

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

อ.สุชาดา รุ่งจิรกาล
โทร. 085-111-9059

ศูนย์รับสมัครมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต

อ.สว่างพษ์ จงลือชา
โทร. 099-8075894

 

ศูนย์รับสมัคร SBAC สะพานใหม่

อ.ศันสนีย์ นาควัชระ
08-9122-7334

ศูนย์รับสมัคร SBAC นนทบุรี

อ.ปทิตตา ทวีระวงษ์
088-749-9241

ศูนย์รับสมัคร SBAC นนทบุรี

อ.ณัฐทิตา ตามธรรม
095-1613434

ศูนย์รับสมัครนนทบุรี

อ.วิสิทธิโส อยู่เจริญ
โทร. 085-324-9995

ศูนย์รับสมัครกรุงเทพฯ 2

อ.วราวรรณ เดชบุญ
โทร. 08-2493-5113

 

ศูนย์รับสมัครกรุงเทพฯ 3

อ.สามารถ ศรีหาพล
091-832-9686

ศูนย์รับสมัครปทุมธานี

อ.จีรวรรณ  ลำเจียก
โทร. 082-145-6944

 

ศูนย์รับสมัครสุพรรณบุรี

อ.สมเดช ผ่องใส
โทร. 081-309-0743

ศูนย์รับสมัครนครราชสีมา อุดรธานี สกลนคร

ดร.สุทัศน์ เดชกุญชร
โทร. 081-668-2549

ศูนย์รับสมัครขอนแก่น

อ.อาทิตย์ จักษ์นิล
094-693-3914

ศูนย์รับสมัครภาคตะวันออก

อ.ธนกฤต  เกวียนธนโชติ
โทร 088-4739-027

ศูนย์รับสมัครลพบุรี

อ.เบญจนาถ เปรมปรีดิ์
09-7191-4991

ศูนย์รับสมัครนครสวรรค์

อ.ดวงกมล  สุวรรณ
099-493-8881

ศูนย์รับสมัครอุบลราชธานี

อ.ธุรกิจ สายบุปผา
โทร. 084-723-9561

ศูนย์รับสมัครอุบลราชธานี

อ.วาสนา วาปีทะ
โทร. 095-6027895

ศูนย์รับสมัครสุราษฎร์ธานี

อ.อักษรารักษ์ ฐิตาศรีโรจน์
โทร. 087-395-5582

ศูนย์รับสมัครนครศรีธรรมราช

อ.เจนกริช แก้วยวน
โทร. 096-445-7147,096-891-1191