มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้รับอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดดำเนินการ ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ และทักษะในสาขาวิชาชีพที่ตนเองศึกษา รวมถึงสามารถประยุกต์ความรู้และทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง มีความทันสมัยผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากับการทำงานของตนเองได้ อีกทั้งยังเน้นการปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยเปิดดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 เป็นต้นมา

สำนักบริหาร (Administrative Office) ตั้งอยู่ที่อาคารสำนักอธิการบดี อาคาร 1 ชั้น 1 ของมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการให้บริการ และ สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งเปิดดำเนินงานเมื่อปีการศึกษา 2544 ทั้งนี้เพื่อให้งานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ทุกหน่วยงาน ตลอดระยะเวลาดำเนินงาน ได้มีการปรับปรุงโครงสร้าง และบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน