สำนักวิชาการมีหน้าที่หลักคือ สนับสนุนและส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของมหามหาวิทยาลัยฯ มีคุณภาพเทียบเท่ากับระดับสากล นอกจากนี้ยังให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหา มหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการมี คุณภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

แผนกทะเบียนและวัดผล

ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา งานประมวลผลการศึกษา งานสำเร็จการศึกษา งานเอกสารการศึกษา พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลการศึกษาที่เกี่ยวข้องให้ผู้บริหาร

แผนกมาตรฐานการศึกษา

กำกับ ดูแลมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนของมหามหาวิทยาลัย ประสานงานการเปิดดำเนินการและรับรองมาตรฐานหลักสูตร

แผนกให้คำปรึกษา

ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษาและแนะแนวทางแก่นักศึกษาของมหามหาวิทยาลัยทั้งด้านการเรียน และส่วนตัว