สำนักวิจัย
     แผนกพัฒนาการเรียนการสอน, แผนกวิจัย
Date : Thursday 27 April 2017 Time : 04:46:16 
Main Menu
 
  North Bangkok University
  Office Department
  ข่าวประกาศสำนักวิจัย
  เกี่ยวกับสำนักวิจัย
  โครงสร้างการบริหารงาน
  หน้าที่และความรับผิดชอบ
  จดหมายข่าวสำนักวิจัย
  Web Link
  แหล่งทุนวิจัย
  Download แบบฟอร์ม
  QA
  งานวิจัย
  การจดลิขสิทธิ์งานวิจัย
  สังเคราะห์ความรู้
  คู่มือการเขียนงานวิจัย
 
 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ ของสำนักวิจัยตามโครงสร้างมหาวิทยาลัย

แผนกพัฒนาการเรียนการสอน

ภาระงานที่รับผิดชอบ (Job Description) ของแต่ละงานมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. งานการจัดทำคู่มืออาจารย์ประจำ

มีหน้าที่เรียบเรียง รวบรวมกฎระเบียบต่างๆ โดยจัดทำเป็นรูปเล่มสวยงาม รวมทั้งนำส่งให้คณาจารย์ทุกท่านศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน

2. งานฝึกอบรมอาจารย์ใหม่

มีหน้าที่จัดทำโครงการ ตารางการฝึกอบรม คำกล่าวเปิด – ปิด ใบลงชื่อ เอกสารประกอบการอบรม เช่น ตัวอย่างแผนการสอนกิจกรรมการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ วัสดุอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการอบรมต่างๆ ให้พร้อมก่อนการอบรม ตลอดจนจัดทำสรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ตามลำดับ ภายหลังสิ้นสุดการจัดโครงการแล้วภายใน 2 สัปดาห์

3. งานประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

มีหน้าที่ตรวจความถูกต้องของประมวลรายวิชา (Course Syllabus) และแผนการสอน (Lesson Plan) สรุปรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ตามลำดับ ภายหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนภายใน 4 สัปดาห์

4. งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

มีหน้าที่จัดโครงการและประสานงานกับคณาจารย์ให้มีการจัดทำสื่อการสอน ตลอดจนจัดทำสรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ตามลำดับ

5. เขียนตำราและเอกสารประกอบการสอน

มีหน้าที่จัดโครงการและประสานงานกับคณาจารย์ให้มีการเขียนตำราและเอกสารประกอบการสอน รวมทั้งสรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ตามลำดับ

6. งานนิเทศการสอน

มีหน้าที่จัดดูแลให้มีการจัดตารางการนิเทศ การจัดผู้รับผิดชอบในการนิเทศภาคการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยใช้รูปแบบการนิเทศกัลยาณมิตร อำนวยความสะดวกแก่อาจารย์ผู้สอน โดยให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนการสอนที่ถูกต้อง ตลอดจนจัดทำแบบประเมินผลการนิเทศการสอน สรุปและรายงานผลการนิเทศการสอนให้อาจารย์ผู้สอนและผู้บริหารทราบ ตามลำดับ

7. งานการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา

มีหน้าที่จัดทำแบบประเมิน ดำเนินการประเมิน จัดเก็บเพื่อนำมารวบรวมข้อมูล แปรผลข้อมูล ปรับปรุงพัฒนา สรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ตามลำดับ พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินฯ ให้อาจารย์ผู้สอนทราบภายหลังจากการประเมินภายใน 6 สัปดาห์

8. งานพัฒนาคณาจารย์

มีหน้าที่ติดต่อวิทยากร จัดตารางการอบรม จัดเตรียมคำกล่าวเปิด – ปิด จัดเตรียมอาหาร- เครื่องดื่ม ของชำร่วยแก่วิทยากร จัดเตรียมสถานที่ตลอดจนเตรียมเอกสารประกอบการอบรม รวมทั้งสรุปและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ ตามลำดับ ภายหลังสิ้นสุดการจัดโครงการแล้วภายใน 2 สัปดาห์


แผนกวิจัย

ภาระงานที่รับผิดชอบ (Job Description)

1. งานฝึกอบรม

มีหน้าที่จัดอบรมความรู้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ในด้านระเบียบวิธีวิจัย รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลในการทำวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัย การเขียนบทความวิจัย และบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

2. งานส่งเสริม

มีหน้าที่ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยขอทุนสนับสนุนการทำวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย แหล่งทุนวิจัยนอก

3. งานประเมินผลและติดตาม

มีหน้าที่ติดตามการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของแผนกวิจัยและประเมินผลการทำงาน

4. งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องทั้งด้านทุนวิจัย การอบรม สัมมนาทางวิชาการ ให้แก่บุคลากรภายในได้รับทราบรวมถึงการนำผลงานของบุคลากรเผยแพร่ตีพิมพ์สู่สาธารณะ

5. งานวิจัย

มีหน้าที่ในการทำวิจัย ตามภาระมอบหมายของมหาวิทยาลัยและการทำวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

6. งานคลินิกวิจัย

มีหน้าที่ในการให้คำปรึกษา ด้านการทำวิจัยให้แก่บุคลากร และนักศึกษาทั้งในด้านของระเบียบวิธี การประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติ และแปลผลข้อมูลที่วิเคราะห์เพื่อการสรุปผลการวิจัย